Biên bản bàn giao nhà cho thuê

Ngày/ Dated:......................................................................................................................................

Bạn đang xem: Biên bản bàn giao nhà cho thuê

Người giao/ Deliver:................................. Sở phận/ Department:.....................................................

Người nhận/ Receiver :.......................................................................................................................

Theo Hợp đồng mướn công ty số …………… ngày ………, lúc này đại diện mặt dịch vụ thuê mướn và mặt mướn thực hiện câu hỏi bàn giao nhà/căn hộ chung cư dịch vụ cho thuê cùng rất những trang, đồ vật đi kèm theo. Nội dung bàn giao ví dụ nhỏng sau:

In compliance with the House/Apartment Lease No………… dated …………, today, the Landlord by this document hands over the house/apartment and equipment to lớn the Tenant.

Xem thêm: Dịch Vụ Cho Thuê Máy Chiếu Giá Rẻ Tại Hà Nội, Cho Thuê Màn Chiếu Rẻ Nhất Hà Nội 024 39185666

The detailed content shall be as follows:

1. Đối tượng chuyển giao / Items to lớn be handed over

STT

No

Trang đồ vật

Equipment

Mô tả thiết bị

description

Số lượng

Quantity

Hiện trạng

Condition

2. Ghi chú/ Notes:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................