*

Mục đích lập sổ chi tiết vật liệu dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Theo hướng dẫn của thực hiện TT 133/2016/TT-BTC sổ chi tiết vật liệu dụng cụ sản phẩm, hàng hóa để theo dõi chi tiết tình hình nhập, xuất và tồn kho về số lượng và giá trị của từng loại nguyên vật liệu, dung cụ, sản phẩm, hàng hóa tại kho để làm căn cứ đối chiếu cho việc ghi chép của thủ kho.

Đang xem: Cách ghi sổ chi tiết nguyên vật liệu

Mẫu sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Đơn vị: …………………………..

 

SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ (SẢN PHẨM, HÀNG HÓA)

Năm…..

Tài khoản: ….. Tên kho:…….

Tên, quy cách nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ (sản phẩm, hàng hóa) ……………………………….

Đơn vị tính: ……………..

Xem thêm:

Chứng từ

Diễn giải

Tài khoản đối ứng

Đơn giá

Nhập

Xuất

Tồn

Ghi chú

Số hiệu

Ngày, tháng

Số lượng

Thành tiền

Số lượng

Thành tiền

Số lượng

Thành tiền

A

B

C

D

1

2

3=1×2

4

5=(1×4)

6

7=(1×6)

8

 

 

Số dư đầu kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng tháng

x

x

 

 

 

 

 

 

 

– Sổ này có …. trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ:…

 

Người lập biểu (Ký, họ tên)

Kế toán trưởng (Ký, họ tên)

Ngày … tháng … năm … Người đại diện theo pháp luật (Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Xem thêm:

Phương pháp ghi sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Khi thực hiện nghiệp vụ ghi sổ lưu ý, sổ kế toán này được mở theo từng khoản (nguyên liệu, vật liệu, công cụ và dụng cụ, thành phẩm, hàng hóa: 152, 153,155,156) theo từng kho hàng hóa chứng từ vật liệu, dụng cụ, thành phẩm, hàng hóa.

Kế toán lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: sổ chi tiết nguyên vật liệu hàng hóa theo thông tư 200, cách ghi sổ chi tiết nguyên vật liệu, bảng tổng hợp chi tiết vật liệu dụng cụ sản phẩm hàng hóa, sổ chi tiết nguyên vật liệu Excel, mẫu sổ chi tiết tài khoản 152, bảng tổng hợp nhập xuất tồn nguyên vật liệu theo thông tư 200

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

Chuyên đào tạo các khóa học kế toán tổng hợp thực hành và làm dịch vụ kế toán trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *