Sổ Tay Định Mức Tiêu Hao Vật Liệu Hàn Trang 1 Tải Miễn Phí Từ Tailieuxanh

var slideTime = 500;var floatAtBottom = false;function pepsi_floating_init(){xMoveTo("floating_banner_right", 887 - (1024-screen.width), 0);winOnResize(); // set initial positionxAddEventListener(window, "resize", winOnResize, false);xAddEventListener(window, "scroll", winOnScroll, false);}function winOnResize() {checkScreenWidth();winOnScroll(); // initial slide}function winOnScroll() { var…