Đề thi sức bền vật liệu spkt

Tài liệu liên quan

Đề thi với lời giải môn mức độ bền vật liệu, ĐH spkt TPSài Gòn, đề 42, năm 2011-2012

Bạn đang xem: Đề thi sức bền vật liệu spkt

ðề thi môn: Sức Bền Vật Liệu. ðẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HCM Học kỳ II, năm học tập 11-12. Khoa Xây Dựng cùng Cơ Học Ứng Dụng Mã môn học: 1121080. Sở môn Cơ Học ðề số: 42. ðề thi có 01 trang. Thời gian: 90 Phút ít Không thực hiện tư liệu . Bài 1: ( 2 ðiểm) Trục AC nhị ñầu ngàm Chịu đựng xoắn vì chưng moment M nhỏng hình 1. ðoạn AB có mặt cắt ngang hình tròn trụ ñường kính D , ñoạn BC xuất hiện cắt theo đường ngang hình vành khnạp năng lượng ñường kính trong d ñường kính xung quanh d2D = . Biết 23 cm/kN10.8G = ; < > 2 cm/kN6= τ ; cm90a = ; cm8d = . Yêu cầu: 1) Xác ñịnh < > M theo ñiều khiếu nại bền. 2) Vẽ biểu ñồ thể hiện góc luân phiên của những mặt phẳng cắt ngang. Bài 2 : (2 ðiểm) Một hệ gồm 4 thanh kiểu như nhau gồm chiều dài a , mô ñun ñàn hồi E và diện tích mặt cắt ngang F link và Chịu lực như hình 2. Tính đưa vị thẳng ñứng của nút A ( yA ∆ ) theo F,E,a,P. . Bài 3 : (4 ðiểm) Dầm AD links với Chịu lực nlỗi hình 3a, mặt cắt ngang như hình 3b. Biết < > 2 cm/kN12 = σ ; m/kN50q = ; m4,0a = . Yêu cầu: 1) Xác ñịnh bội phản lực trên các gối và vẽ những biểu ñồ nội lực xuất hiện trong dầm theo a , q . 2) Xác ñịnh size b của mặt phẳng cắt ngang theo ñiều khiếu nại bền về ứng suất pháp. Bài 4 : (2 ðiểm) Dầm AB gồm ñộ cứng chống uốn nắn constEJ = , chịu links như hình 4. Lực P. ñặt cách gối A một ñoạn z . Xác ñịnh bội nghịch lực trên gối A theo z,a,P . Hết Các cách làm hoàn toàn có thể tham mê khảo: ∑ ∑ = i iCi C F F.y y ; 12 Bảo Hành J 3 công nhân x = ; 4 x d05,0J ≈ Ο ; 12 BH J 3 x = ∆ ; 36 BH J 3 xC = ∆ ; FaJJ xu 2 += ; F N z = σ ; ∑ = = n 1i ii i,Nz FE S L ∆ ; ρτ ρ J M z = ; ∑ = = n 1i ii i,Mz JG S ρ ϕ ; y J M x x = σ ; ∑ = = n 1i i ii mk km l FE NN ∆ (Hệ kéo-nén cùng với const FE NN ii mk = trên chiều dài i l ); ∑ ∫ = = n 1i li ii mk km dz JE MM ∆ (Hệ dầm Chịu uốn). Ghi chú: - Cán cỗ coi thi không đề nghị giải thích gì thêm. Ngày …. mon …. thời điểm năm 2012 Ngày 15 mon 05 thời điểm năm 2012 Duyệt ñề Soạn ñề Lê Tkhô nóng Phong Hình 3. z a Phường B A b) a) b b b b 2b a 2a a q M=qa 2 P=qa D C B A Hình 4. Hình 1. C A a a M D D d B D C B A Phường. 1 4 3 2 Hình 2. ðÁPhường ÁN SBVL . Mã môn học: 1121080. ðề số: 42. ðợt thi: Học kỳ II, năm học 11-12. (ðA có 02 trang) Bài 1: (2 ðiểm) 1) Xác ñịnh < > M . Pmùi hương trình cân xứng biến dạng tại C: 44 C 4 C ABAB C BC C d16.1,0 M d16.1,0 M d15.1,0 M 0 GJ a.M GJ a.M GJ a.M =+⇒=+−− ρρρ . (0,25ñ) M4839,0M 31 15 M C ≈=⇒ . (0,25ñ) 34 BC max d1,3 M d15.1,0 d.M 31 15 == τ ; 34 AB max d1,3 M d16.1,0 d.M 31 16 == τ . < > ττ ≤=⇒ 3 max d1,3 M . (0,25ñ) < > m9523,2kN.ccentimet.kN6.8.1,3d1,3M 33 ==≤⇒ τ . Chọn < > centimet.kN2,9523M = (0,25ñ) 2) Vẽ biểu ñồ biểu lộ góc xoắn. 0 CA = = ϕ ϕ ; '''0 434 BAB 75,54470,135Rad Rad 8.1,0.10.8.31 90.2,9523.16 d16.1,0G31 a.M16 ===== ϕϕ . (0,5ñ) Biểu ñồ biểu thị góc xoắn dọc theo trục nlỗi hình 1b. (0,5ñ) Bài 2: (2 ðiểm) Xét thăng bằng khớp A (hình 2a): 12 0 2 0 1 NN030cosN30cosNX −=⇒=−−= ∑ . (0,25ñ) PN;PN0P30sinN30sinNY 21 0 2 0 1 −==⇒=−−= ∑ . (0,25ñ) Xét cân đối khớp C (hình 2b): P 2 3 N0N 2 3 NX 441 =⇒=−= ∑ (0,25ñ) P 2 1 N0N 2 1 NY 331 −=⇒=−−= ∑ . (0,25ñ) ( )( ) ( )( ) EF Pa 3 2 3 P 2 3 2 1 Phường. 2 1 1P1P EF a a EF P.. N N 4 1i i i yA =                         +       −       −+−−+= ∂ ∂ = ∑ = ∆ . (1,0ñ) Bài 3: (4 ðiểm) 1) Xác ñịnh phản nghịch lực với vẽ biểu ñồ nội lực. qa 8 9 Y0a4.Y 2 a3 .a3.qa.PMm DDA =⇒=−++−= ∑ . (0,25ñ) qa 8 23 N0a4.N 2 a5 .a3.qa3.PMm AAD =⇒=+−−−= ∑ . (0,25ñ) Biểu ñồ lực cắt (hình 3c). (1,0ñ) Biểu ñồ moment uốn (hình 3d). (1,0ñ) 2) Xác ñịnh b . b1,1 b 3 b 2 b3.b5,0b2.b2 y 22 22 C = + + = ; b9,1y max = . (0,25ñ) ( ) ( ) ( ) 442 2 3 2 2 3 xC b3,6167b 60 217 b3b6,0 12 b.b3 b2b9,0 12 b2.b J ≈=+++= . (0,25ñ) < > < > cm4,5882 12.10.217.128 40.5,0.19.60.353 .10.217.128 qa19.60.353 b 10 b19 b217 60 128 qa353 3 2 3 2 4 2 max ==≥⇒≤= σ σσ . (0,75ñ) Chọn cm6,4b = . (0,25ñ) Hình 1. Hình 2. N 1 P A C N 1 N 2 N 3 N 4 60 0 30 0 30 0 C A a a M B M C 0,135Rad b ) a) b) ϕ a ) Bài 4: (2 ðiểm) Hệ siêu tĩnh bậc 1, hệ cơ bản nlỗi hình 4a. Các biểu ñồ moment uốn bởi 1X 1 = (hình 4b) với vày Phường. (hình 4c) gây nên vào hệ cơ bạn dạng. (0,5ñ) EJ 3 a a 3 2 a.a 2 1 EJ 1 3 11 =×= δ . (0,5ñ) ( )( ) ( ) ( ) za2za EJ6 P a 3 2 z 3 1 zazaPhường 2 1 EJ 1 2 P1 +−−=       +×−−−= ∆ . (0,5ñ) ( ) ( ) P a2 za2za XN 3 2 11 P1 1A +− =−==⇒ δ ∆ . (0,5ñ) Ngày 14 tháng 05 thời điểm năm 2012 Làm ñáp án Lê Tkhô nóng Phong Hình 3. Hình 4. z a z a Phường (a - z) P B A 9qa/8 7qa/8 15qa/8 23qa/8 9qa 2 /8 17qa 2 /8 353qa 2 /128 19qa 2 /8 b) a) C y C x x C b b b b 2b a 2a a q M=qa 2 P=qa D C B A M x Q y 1 M 0 Phường M N A Y D X 1 c) d) a) b) c) (2,76qa 2 ) (2,38qa 2 ) (2,13qa 2 ) (1,13qa 2 ) . ðề thi môn: Sức Bền Vật Liệu. ðẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPhường.Hồ Chí Minh Học kỳ II, năm học tập 11-12. Khoa Xây Dựng cùng Cơ Học Ứng Dụng Mã môn học: 1121080. Bộ môn Cơ Học ðề số: 42. ðề thi tất cả 01. C A a a M D D d B D C B A P.. 1 4 3 2 Hình 2. ðÁPhường ÁN SBVL . Mã môn học: 1121080. ðề số: 42. ðợt thi: Học kỳ II, năm học tập 11-12. (ðA bao gồm 02 trang) Bài 1: (2 ðiểm) 1) Xác ñịnh < > M ∑ ∫ = = n 1i li ii mk km dz JE MM ∆ (Hệ dầm chịu uốn). Ghi chú: - Cán bộ coi thi không buộc phải lý giải gì thêm. Ngày …. tháng …. năm 2012 Ngày 15 tháng 05 năm 2012 Duyệt ñề Soạn ñề Lê Thanh khô Phong Hình

Xem thêm: Một Số Khách Sạn 4 Sao Cần Thơ, Việt Nam, Khách Sạn 4

Tài liệu liên quan

Đề thi với câu trả lời môn mức độ bền vật liệu, đại học spkt TPSài Gòn, đề 42, năm 2011-2012
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn uống Tài liệu mới Chủ đề tài liệu bắt đầu đăng tạo thành cv xin vấn đề cunghocvui tìm kiếm kiếm giao thương mua bán bên khu đất Giỏi tin học Documento Dokument nắm tắt văn bản trong tâm địa bà bầu đại chiến cùng với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng phụ huynh đi thăm chiêu mộ người thân vào thời điểm dịp lễ đầu năm mới Điểm sáng thông thường với phương châm của ngành ruột khoang tmáu minh về bé trâu lập dàn ý bài bác vnạp năng lượng trường đoản cú sự lớp 10 giải bài xích tập đồ dùng lý 8 cthị xã cũ trong phủ chúa trịnh giải bài bác tập thiết bị lý 9 soạn vnạp năng lượng tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài bác cô bé xíu cung cấp diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minc ve nhỏ trau xanh