Đơn giá xây dựng tỉnh kiên giang

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vị - Hạnh phúc ---------------

Số: 414/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 20 tháng 0hai năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG MỚI NHÀ Tại, CÔNG TRÌNH VÀ CÁCVẬT KIẾN TRÚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2020.

Bạn đang xem: Đơn giá xây dựng tỉnh kiên giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn uống cứ Luật Tổ chức chính quyền địapmùi hương ngày 19 mon 6 năm 2015;

Căn cứ đọng Luật Xây dựng ngày 18 tháng6 năm 2014;

Căn cđọng Luật Nhà sinh sống ngày 25 tháng 11năm 2014;

Xét đề xuất của Giám đốc Ssống Xây dựngtrên Tờ trình số 2234/TTr-SXD ngày 30 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tất nhiên Quyếtđịnh này là Quy định đối kháng giá chỉ xây dựng mới nhà ở, công trình và các đồ gia dụng kiếntrúc bên trên địa phận tỉnh Kiên Giang năm 20trăng tròn.

Điều 2. Giao trách nát nhiệm choGiám đốc Slàm việc Xây dựng tổ chức triển khai triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn uống phòng Ủy banquần chúng tỉnh giấc, Giám đốc các Slàm việc, Thủ trưởng những ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủyban quần chúng. # những huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban dân chúng những buôn bản, phường, thịtrấn với những tổ chức triển khai, cá nhân tất cả tương quan chịu đựng trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày.

Quyết định này còn có hiệu lực kể từ ngàyký kết và sửa chữa Quyết định số 1169/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân ngày 22 tháng 5 năm 2019 về Việc banhành Quy định đơn giá xây mới nhà ở, công trình xây dựng và những vật dụng kiến trúc trênđịa phận tỉnh Kiên Giang năm 2019./.

Nơi nhận: - Sở Xây dựng; - TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh; - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - UB MTTQ đất nước hình chữ S tỉnh; - CT và những PCT. Ủy Ban Nhân Dân tỉnh; - Nlỗi Điều 3; - LĐVPhường, CVNC; - Lưu: VT, cvquoc.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Phạm Vũ Hồng

QUY ĐỊNH

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG MỚI NHÀ Tại, CÔNG TRÌNH VÀ CÁC VẬT KIẾN TRÚC TRÊN ĐỊABÀN TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2020(Ban hành đương nhiên Quyết định số: 414/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Ủyban quần chúng thức giấc Kiên Giang)

Chương thơm I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viáp dụng

Quy định đối chọi giá bán xây dựng mới nhà tại,công trình xây dựng và những vật bản vẽ xây dựng bên trên địa phận thức giấc Kiên Giang được vận dụng trongcác trường hợp sau đây:

1. Làm địa thế căn cứ nhằm tính quý hiếm bồi hoàn,cung cấp nhà tại, công trình với các thiết bị kiến trúc bên trên khu đất lúc Nhà nước thu hồi đất;

2. Làm căn cứ để tính lệ tầm giá trước bạquyền cài nhà tại với quyền mua công trình xây dựng xây dựng;

3. Làm đại lý nhằm định giá nhà sinh hoạt, côngtrình với các thiết bị kiến trúc khi cung cấp gia sản công; Khi điều chỉnh gia tài công;lúc thi hành án.

Điều 2. Đối tượngđiều chỉnh

Quy định đối chọi giá chỉ này được áp dụng đốicùng với tổ chức triển khai, hộ gia đình và cá nhân chế tạo ra lập nhà tại, công trình và vật dụng loài kiến trúcđúng theo pháp bên trên địa phận tỉnh giấc Kiên Giang với những cơ sở, tổ chức, cá thể không giống cóliên quan.

Chương thơm II

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNGMỚI NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH VÀ VẬT KIẾN TRÚC

Điều 3. Đơn giáxây dựng mới nhà tại, dự án công trình với những đồ gia dụng con kiến trúc

Đơn giá xây mới nhà tại, côngtrình với các vật phong cách xây dựng được phương pháp nhỏng sau:

1. Biệt thự: Theo Prúc lục 1 kèm theo.

2. Nhà nhiều loại II: Theo Prúc lục 2 đínhkèm.

3. Nhà nhiều loại III: Theo Phụ lục 3 đínhkèm.

4. Nhà các loại IV: Theo Phú lục 4 đínhkèm.

5. Nhà lâm thời (đội đơn vị cây lá): Theo Phụlục 5 đính kèm.

Điều 4. Đơn giáxây mới nhà tại, công trình xây dựng có đồ vật kiến trúc gắn liền

1. Nhà bao gồm shình họa chỉ dẫn hoặc cầu tiêu dẫngồm cột đỡ 1-1 giá chỉ được tính bằng 80% giá nhà đất cùng loại nhỏng nhà tự do của Quyđịnh này.

2. Nhà gồm gác gỗ đặt ở tất cả cao độ từ mặtsàn gác cho mái tương tự bằng một tầng đơn vị (chiều cao to hơn hoặc bởi 03mét) thì đối chọi giá gác mộc được xem bởi 50% đối kháng giá nhà đất cùng loại của Quy địnhnày.

Điều 5. Đơn giáxây cất các dự án công trình phụ cùng các thứ phong cách xây dựng (theo Phụ lục 6 thêm kèm).

Điều 6. Đơn giácông đập phá, tháo túa cùng phục dựng bắt đầu (kiến tạo mới) mặt tiền nhà ở, côngtrình (theo Phú lục 7 đính thêm kèm)

Đối với nhà ở, dự án công trình (những loạinhà) bị phá dỡ một trong những phần mà lại vẫn còn trường tồn với thực hiện được phần sót lại thìtính rõ ràng như sau:

1. Bồi hay phần diện tích S (diệntích mặt phẳng sàn gây ra, tính theo m2 thực tế giải tỏa) bị phá túa,1-1 giá chỉ được tính theo đơn giá nhà đất thuộc loại nhỏng đơn vị tự do của Quy định này;

2. Công đập phá, tháo dỡ túa phần diệntích (diện tích mặt phẳng sàn xây dựng, tính theo m2 thực tế giải tỏa)bị phá tháo dỡ, đơn giá công đập phá, tháo dỡ tháo dỡ theo bảng Phú lục 7.

3. Ngân sách chi tiêu phục dựng mới (tạo mớikhía cạnh đứng chính): Việc tính diện tích nhằm đền bù phục dựng new mặt đứng chínhđược xem bằng phương pháp đem chiều ngang khía cạnh công ty nhân cùng với chiều cao phương diện đứng chính(khía cạnh tiền) của tầng đơn vị, đối chọi giá chỉ phục dựng mới theo bảng Prúc lục 7.

Chương thơm III

ĐIỀU KHOẢN THIHÀNH

Điều 7. Xử lý mộtsố vấn đề tạo ra Lúc ban hành quyết định

- Đối với những dự án công trình, khuôn khổ vẫn đượccác loại thđộ ẩm quyền phê xem xét phương pháp đền bù, hỗ trợ và tái định cư đang hoặcsẽ triển khai chi trả thì tiếp tục thực hiện theo giải pháp đang chuyên chú, không điềuchỉnh theo Quyết định này;

- Đối cùng với các dự án công trình, khuôn khổ đã đượcmột số loại thẩm quyền phê chăm chú phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhưngchưa triển khai chi trả thì được kiểm soát và điều chỉnh theo Quyết định này;

- Đối với những hồ sơ xin cấp giấy chứngnhận quyền cài nhà tại, quyền sở hữu công trình xây dựng, đã có được cung cấp thẩm quyềnra thông tin thực hiện những nghĩa vụ gồm tương quan thì đối kháng giá xây mới nhà tại,công trình xây dựng, đồ bản vẽ xây dựng áp dụng theo dụng cụ của luật pháp trên thời gian rathông báo;

- Về vận dụng solo giá sản xuất nhà ở,công trình và các thiết bị kiến trúc của huyện Prúc Quốc và những thôn đảo trong tỉnh,không tính Việc tính theo solo giá chỉ của Quy định này thì được xem nhân thêm hệ số điềuchỉnh vật tư (k) như sau:

A. Huyện Phụ Quốc:

- Thị trấn Dương Đông - An Thới

k = 1,11

- Xã Hòn Thơm

k = 1,27

- Xã Thổ Châu

k = 1,29

- Các Khu Vực còn lại

k = 1,16

B. Huyện Kiên Hải:

- Xã Hòn Tre

k = 1,08

- Xã Lại Sơn

k = 1,13

- Xã An Sơn

k= 1,16

- Xã Nam Du

k= 1,19

c. Các thôn hòn đảo trực ở trong thành thị HàTiên cùng huyện Kiên Lương: k=1,13

Điều 8. Trách nát nhiệmcủa Sở Xây dựng

Giao Snghỉ ngơi Xây dựng chủ trì, phối hợp vớicác ban ngành chức năng tất cả liên quan hướng dẫn, tiến hành tiến hành Quy địnhnày. Trong năm 1-1 giá chỉ dựng mới nhà tại, công trình xây dựng, thiết bị kiến trúc gồm tăng hoặcbớt lớn hơn 20% thì giao Ssống Xây dựng pân hận phù hợp với Ssống Tài thiết yếu khảo sát điều tra, thammưu Ủy ban quần chúng thức giấc phát hành lại giá mang đến phù hợp cùng với thực tế Thị trường.

Trong quy trình triển khai nếu như bao gồm vướngmắc, tạo ra những nhiều loại nhà ở, dự án công trình xây đắp cùng những đồ dùng bản vẽ xây dựng khácchưa phép tắc vào đơn giá bán này thì Ssinh hoạt Xây dựng bao gồm trách rưới nhiệm khuyến nghị trình Ủyban dân chúng tỉnh ban hành dụng cụ bổ sung cập nhật đến phù hợp./.

PHỤ LỤC 1

ĐƠN GIÁ NHÀ BIỆT THỰ

Nhà biệt thự: Ký hiệu (BT), là nhà ở riêng lẻ có sân vườn (cây cối, thảm cỏ, vườnhoa, mặt nước), có tường rào với lối ra vào riêng biệt. Trong biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp tất cả đầy đủvới hoàn chỉnh các chống để tại (ngủ, sinch hoạt tầm thường, ăn...), chống prúc (lau chùi,nhà bếp, kho, bên nhằm xe...). Mỗi tầng tối thiểu gồm 2 chống sinh sống cù phương diện ra sảnh tuyệt sân vườn.Trang sản phẩm công nghệ chuyên môn lau chùi và vệ sinh gồm rất chất lượng hoặc tương đối cao. Giải phápphong cách thiết kế, mỹ thuật, tất cả trang trí, hoàn thành xong bên trong, bên phía ngoài đơn vị hóa học lượngcao hoặc kha khá cao. Ngôi công ty bao gồm kết cấu Chịu lực: Khung cột bê tông hoặc tườnggạch chịu đựng lực, sàn mộc hoặc bê tông có lát vật liệu rất tốt. Mái bởi bêtông cốt thxay (BTCT) hoặc mái ngói bao gồm trần bảo vệ cách âm, cách sức nóng, chốngrét. Chất lượng áp dụng cao hoặc kha khá cao, niên hạn áp dụng to hơn hoặcbằng năm mươi năm.

Bảng 1.Biệt thự 1 tầng (trệt)

Đơnvị tính: Đồng/m2

Ký hiệu

Móng

Đơn giá

BT.01

Móng khối bê tông, gia chũm đáy móng cừ tràm.

7.919.265

BT.02

Móng khối bê tông, gia cố kỉnh lòng móng cọc BTCT.

7.052.939

Bảng 2.Biệt thự 2 tầng trsống lên

Đơnvị tính: Đồng/m2

Ký hiệu

Móng

Đơn giá

BT.03

Móng bê tông cốt thép, gia cố gắng đáy móng cừ tràm.

6.729.245

BT.04

Móng bê tông cốt thép, gia nuốm đáy móng cọc BTCT.

6.688.595

Bảng 3.Biệt thự 1 tầng (trệt), ko đóng góp cừ

Đơn vịtính: Đồng/m2

Ký hiệu

Móng

Đơn giá

BT.05

Móng bê tông cốt thép, không gia vậy đáy móng.

7.004.700

PHỤ LỤC 2

ĐƠN GIÁ NHÀ LOẠI II

Nhà một số loại II: Ký hiệu (C2), cường độ áp dụng, tiên tiến kha khá cao, tất cả những phòng ngủ,sinc hoạt, phòng bếp, dọn dẹp đơn lẻ cùng được sắp xếp cùng tầng với căn hộ chung cư. Chất lượngtriển khai xong bên phía trong, phía bên ngoài căn nhà tương đối cao, bao gồm áp dụng một trong những vậtliệu ốp trang trí. Các trang bị điện nước, lau chùi đầy đủ cùng ở tại mức độ tốt(nội địa là chính). Khung cột, tường chịu lực, tường bao phủ, sàn, mái bằngvật liệu không cháy. Chất lượng thực hiện tương đối cao, niên hạn áp dụng phệ hơnhoặc bởi năm mươi năm.

Bảng 1.Móng bê tông cốt thép, gia thế lòng móng bằng cọc khối bê tông hoặc cừ tràm,gồm quần thể dọn dẹp trong nhà

Đơn vịtính: Đồng/m2

Mái

Nền gạch ceramic, gạch men

Nền gạch men bông

Nền gạch ốp tàu, hoặc trơn xi măng

Ký hiệu

Đơn giá

Ký hiệu

Đơn giá

Ký hiệu

Đơn giá

Bê tông cốt thép

C2.01

5.770.236

C2.02

5.525.309

C2.03

5.482.709

Ngói những loại

C2.04

5.567.396

C2.05

5.322.372

C2.06

5.279.823

Tôn sóng vuông, màu, trả ngói

C2.07

5.550.202

C2.08

5.305.178

C2.09

5.262.629

Tôn sóng tròn

C2.10

5.518.153

C2.11

5.246.300

C2.12

5.230.580

Bảng 2.Móng bê tông cốt thép, gia thay lòng móng bằng cọc bê tông cốt thép hoặc cừ tràm,không tồn tại quần thể dọn dẹp vào nhà

Đơn vịtính: Đồng/m2

Mái

Nền gạch ceramic, gạch men men

Nền gạch men bông

Nền gạch tàu, hoặc nhẵn xi măng

Ký hiệu

Đơn giá

Ký hiệu

Đơn giá

Ký hiệu

Đơn giá

Bê tông cốt thép

C2.13

5.359.147

C2.14

5.121.060

C2.15

5.077.112

Ngói những loại

C2.16

5.156.289

C2.17

4.918.221

C2.18

4.874.185

Tôn sóng vuông, color, mang ngói

C2.19

5.139.095

C2.20

4.901.027

C2.21

4.856.991

Tôn sóng tròn

C2.22

5.108.134

C2.23

4.868.978

C2.24

4.824.942

- Trường đúng theo công ty nhiều loại II (C2) móng bêtông cốt thxay ko gia thay cừ tràm hoặc cọc bê tông cốt thép thì đơn giá áp dụngtheo giá nhà đất thuộc nhiều loại với tính bớt bằng 374.801 đồng/m2.

PHỤ LỤC 3

ĐƠN GIÁ NHÀ LOẠI III

Nhà một số loại III: Ký hiệu (C3), mức độ sử dụng, tiền tiến vừa đủ, gồm phòng ngủ cá nhân, phòngvệ sinh, bếp thực hiện riêng biệt, vệ sinh cho không ít hộ. Các chống nghỉ ngơi, sinc hoạt, bếpthuộc tầng cùng với căn hộ chung cư cao cấp vệ sinh rất có thể không giống tầng. Chất lượng hoàn thiện bên trong,bên ngoài khu nhà ở tại mức trung bình. Loại điện và nước tới từng hộ, từng chống (dụngrứa lau chùi đa phần cung ứng trong nước, quality trung bình). Khung cột, tườngChịu lực bằng vật tư ko cháy, tường bao phủ, sàn, trằn bởi vật tư khócháy, mái bít bằng vật tư dễ dàng cháy. Chất lượng sử dụng vừa đủ, niên hạn sửdụng lớn hơn hoặc bởi hai mươi năm.

Bảng 1.Móng khối bê tông, gia rứa đáy móng bởi cọc khối bê tông hoặc cừ tràm,không tồn tại nai lưng cùng khu vệ sinh

Đơn vịtính: Đồng/m2

Mái

Nền gạch ốp ceramic, gạch men men

Nền gạch bông

Nền gạch ốp tàu, hoặc trơn xi măng

Nền đất

Ký hiệu

Đơn giá

Ký hiệu

Đơn giá

Ký hiệu

Đơn giá

Ký hiệu

Đơn giá

Ngói các loại

C3.01

5.203.291

C3.02

5.064.221

C3.03

5.041.069

C3.04

4.889.336

Tôn sóng vuông, màu sắc, trả ngói

C3.05

5.040.270

C3.06

4.943.961

C3.07

4.899.489

C3.08

4.747.756

Tôn sóng tròn

C3.09

5.032.422

C3.10

4.914.793

C3.11

4.819.641

C3.12

4.739.907

Fibro xi măng

C3.13

4.998.245

C3.14

4.880.494

C3.15

4.857.342

C3.16

4.705.609

Lá những loại

C3.17

4.937.579

C3.18

4.819.950

C3.19

4.796.797

C3.20

4.645.064

Bảng 2.Móng xây gạch men hoặc đá những các loại bên trên nền đất tự nhiên, cột bê tông cốt thép,không tồn tại trần và khu vệ sinh

Đơn vịtính: Đồng/m2

Mái

Nền gạch men ceramic, gạch men

Nền gạch bông

Nền gạch ốp tàu, hoặc nhẵn xi măng

Nền đất

Ký hiệu

Đơn giá

Ký hiệu

Đơn giá

Ký hiệu

Đơn giá

Ký hiệu

Đơn giá

Ngói các loại

C3.21

4.955.620

C3.22

4.837.691

C3.23

4.814.717

C3.24

4.662.984

Tôn sóng vuông, màu, giả ngói

C3.25

4.814.039

C3.26

4.696.289

C3.27

4.673.137

C3.28

4.521.404

Tôn sóng tròn

C3.29

4.806.191

C3.30

4.688.441

C3.31

4.665.289

C3.32

4.513.555

Fibro xi măng

C3.33

4.771.893

C3.34

4.654.142

C3.35

4.630.990

C3.36

4.479.257

Lá các loại

C3.37

4.711.348

C3.38

4.593.598

C3.39

4.570.445

C3.40

4.418.712

- Trường thích hợp đơn vị loại III (C3) móng bêtông cốt thnghiền hoặc xây gạch ốp ko gia thế cừ tràm, 1-1 giá vận dụng theo giá chỉ nhàthuộc nhiều loại tính giảm bằng 350.646 đồng/m2.

PHỤ LỤC 4

ĐƠN GIÁ NHÀ LOẠI IV

Nhà các loại IV: Ký hiệu (C4), mức độ áp dụng, đương đại về tối tphát âm chỉ có 1 - 2 chống sửdụng bình thường. Bếp, dọn dẹp áp dụng bình thường mang lại nhiều căn hộ cao cấp. Chất lượng trả thiệnphía bên trong, bên ngoài ngôi nhà ở tầm mức thấp: Trát vữa, quét vôi không ốp lát. Loạiđiện chiếu sáng cho các phòng, loại nước ko tới từng chung cư (phòng) chỉ tớikhu tập trung (bếp, vệ sinh), phép tắc lau chùi nội địa chất lượng thấp. Khungcột, tường chịu đựng lực, tường bao phủ, sàn bởi vật liệu cực nhọc cháy. Mái, è cổ bằngvật tư dễ cháy (mái Fibro xi măng, tôn). Chất lượng áp dụng thấp, niên hạn sửdụng dưới nhì mươi năm.

Bảng 1.Móng xây gạch ốp thẻ, cột xây gạch

Đơn vịtính: Đồng/m2

Mái

Nền gạch ốp ceramic, gạch men

Nền gạch men bông

Nền gạch tàu, hoặc nhẵn xi măng

Nền đất

Ký hiệu

Đơn giá

Ký hiệu

Đơn giá

Ký hiệu

Đơn giá

Ký hiệu

Đơn giá

Ngói những loại

C4.01

3.328.261

C4.02

3.213.756

C4.03

3.190.604

C4.04

3.072.697

Tôn sóng vuông, màu sắc, trả ngói

C4.05

3.134.097

C4.06

3.019.593

C4.07

2.996.440

C4.08

2.878.534

Tôn sóng tròn

C4.09

3.125.235

C4.10

3.010.731

C4.11

2.987.579

C4.12

2.869.672

Fibro xi măng

C4.13

3.116.467

C4.14

3.001.963

C4.15

2.978.811

C4.16

2.827.077

Lá dừa nước

C4.17

3.037.234

C4.18

2.922.730

C4.19

2.899.577

C4.20

2.781.671

Lá chằm đốp

C4.21

3.024.394

C4.22

2.909.890

C4.23

2.886.738

C4.24

2.768.831

- Trường hòa hợp đơn vị loại IV (C4) xây móngđá hộc, đơn giá áp dụng theo giá nhà thuộc một số loại tính sút bằng 118.073 đồng/m2.

PHỤ LỤC 5

ĐƠN GIÁ NHÀ TẠM (NHÓM NHÀ CÂY LÁ)

Nhà trợ thì (nhóm đơn vị cây lá): Ký hiệu(T)

1. Nhà vách tôn, ván hoặc lá, bó nềnxây gạch ốp hoặc đá các các loại.

Bảng 1.Khung cột thxay những loại, mộc tạp (mộc vuông hoặc gỗ tròn) có 2 lần bán kính mập hơn15centimet (ĐK > 15cm)

Đơn vịtính: Đồng/m2

Mái

Nền gạch ceramic, gạch men men

Nền gạch bông

Nền gạch men tàu, hoặc nhẵn xi măng

Nền đất

Ký hiệu

Đơn giá

Ký hiệu

Đơn giá

Ký hiệu

Đơn giá

Ký hiệu

Đơn giá

Tôn sóng vuông, color, trả ngói

T.01

1.456.887

T.02

1.332.042

T.03

1.307.496

T.04

1.071.099

Tôn sóng tròn

T.05

1.447.002

T.06

1.322.158

T.07

1.290.421

T.08

1.061.214

Fibro xi măng

T.09

1.403.803

T.10

1.278.958

T.11

1.254.411

T.12

1.018.015

Lá dừa nước

T.13

1.341.938

T.14

1.217.093

T.15

1.192.546

T.16

956.150

Lá chằm đốp

T.17

1.313.350

T.18

1204.382

T.19

1.163.959

T.20

927.562

- Trường phù hợp, size cột gỗ quy cách(mộc nhóm 3) gồm 2 lần bán kính to hơn 15cm (ĐK > 15cm) thì đối kháng giá áp dụng theo giáđơn vị thuộc các loại tính tăng 233.217 đồng/m2.

Bảng 2.Khung cột tràm, bạch bầy hoặc gỗ tạp có đường kính từ bỏ 10cm - 15cm

Đơn vịtính: Đồng/m2

Mái

Nền gạch ceramic, gạch men

Nền gạch bông

Nền gạch tàu, hoặc trơn xi măng

Nền đất

Ký hiệu

Đơn giá

Ký hiệu

Đơn giá

Ký hiệu

Đơn giá

Ký hiệu

Đơn giá

Tôn sóng vuông, màu, đưa ngói

T.21

1.600.498

T.22

1.479.095

T.23

1.335.437

T.24

946.468

Tôn sóng tròn

T.25

1.577.925

T.26

1.456.522

T.27

1.312.864

T.28

923.895

Fibro xi măng

T.29

1.535.551

T.30

1.414.148

T.31

1.326.965

T.32

848.877

Lá dừa nước

T.33

1.314.507

T.34

1.193.105

T.35

1.049.447

T.36

696.701

Lá chằm đốp

T.37

1.281.801

T.38

1.160.398

T.39

1.012.566

T.40

682.379

Bảng 3.Khung cột tràm, bạch bọn hoặc gỗ tạp bao gồm đường kính nhỏ dại rộng 10cm

Đơn vịtính: Đồng/m2

Mái

Nền gạch ceramic, gạch ốp men

Nền gạch ốp bông

Nền gạch tàu, hoặc trơn xi măng

Nền đất

Ký hiệu

Đơn giá

Ký hiệu

Đơn giá

Ký hiệu

Đơn giá

Ký hiệu

Đơn giá

Tôn sóng vuông, màu sắc, trả ngói

T.41

1.266.681

T.42

1.145.278

T.43

1.129.732

T.44

959.858

Tôn sóng tròn

T.45

1.244.108

T.46

1.122.705

T.47

1.098.159

T.48

937.284

Fibro xi măng

T.49

1.032.863

T.50

1.122.751

T.51

999.204

T.52

838.330

Lá dừa nước

T.53

891.588

T.54

882.477

T.55

857.930

T.56

697.056

Lá chằm đốp

T.57

858.882

T.58

849.770

T.59

825.224

T.60

682.217

2. Nhà lâm thời có sàn mộc ván thì tínhtheo đối kháng giá cả nhà đất cùng nhiều loại nền đất cùng tính thêm từng một số loại sàn cụ thể tại Bảng1, Khoản 10 Phú lục 6 hẳn nhiên bảng Quy định này.

PHỤ LỤC 6

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH PHỤ VÀCÁC VẬT KIẾN TRÚC

1. Nhà lau chùi và vệ sinh + đơn vị tắm: Ký hiệu(WC)

a) Nhà dọn dẹp vệ sinh + đơn vị tắm

Bảng 1.Nhà vệ sinh kiêm phòng tắm, có hầm từ hoại

Đơn vịtính: Đồng/m2

Ký hiệu

Tên hạng mục

Đơn giá

Trong nhà:

WC.01

Tường xây gạch, xí xệp, vòi tắm vòi hoa sen, lavabo, ốp gạch ốp men.

9.679.193

WC.02

Tường xây gạch ốp, xí bết, vòi tắm rửa gương sen, lavabo, ko ốp gạch men.

8.978.404

WC.03

Tường xây gạch, xí xổm, lavabo, vòi vĩnh tắm rửa vòi hoa sen, ốp gạch ốp men.

9.498.319

WC.04

Tường xây gạch men, xí xổm, lavabo, vòi rửa mặt gương sen, ko ốp gạch men men.

8.797.530

Ngoài nhà:

WC.05

Tường xây gạch, mái lợp tôn, xí xệp, ốp gạch men men, lavabo, vòi tắm hương sen.

9.868.697

WC.05.1

Tường xây gạch ốp, mái lợp tôn, xí xổm, ốp gạch ốp men, lavabo, vòi vĩnh rửa mặt vòi hoa sen.

9.616.640

WC.06

Tường xây gạch, mái lợp tôn, xí bết, ko ốp gạch ốp men, lavabo, vòi rửa ráy gương sen.

9.092.491

WC.061

Tường xây gạch, mái lợp tôn, xí xổm, ko ốp gạch ốp men, lavabo, vòi vĩnh rửa ráy vòi hoa sen.

8.842.232

WC.07

Tường xây gạch men, mái lợp tôn Fibro xi-măng, xí xổm, ốp gạch men, lavabo, vòi tắm hương sen.

9.581.641

WC.08

Tường xây gạch men, mái lợp tôn Fibro xi măng, xí xổm, ko ốp gạch ốp men, lavabo, vòi vĩnh rửa ráy gương sen.

8.807.233

WC.09

Mái lợp Fibro xi-măng, xí xổm, vách tôn hoặc lá, lát gạch ốp tàu hoặc nhẵn xi măng.

5.074.323

WC.10

Mái lợp lá chằm đốp, xí xổm, vách lá, lát gạch ốp tàu hoặc bóng xi măng.

4.474.176

WC.11

Tường xây gạch men, mái bê tông cốt thép, xí bệt, ốp gạch men, lavabo, vòi rửa ráy vòi hoa sen.

9.682.844

WC.12

Tường xây gạch ốp, mái khối bê tông, xí xệp, không ốp gạch ốp men, lavabo, vòi vĩnh rửa ráy gương sen.

8.348.443

WC.13

Tường xây gạch ốp, mái khối bê tông, xí xổm, ốp gạch ốp men, lavabo, vòi vệ sinh gương sen.

9.579.353

WC.14

Tường xây gạch ốp, mái mái khối bê tông, xí xổm, ko ốp gạch men men, lavabo, vòi rửa ráy vòi hoa sen.

8.244.037

b) Nhà tắm

Bảng 1.Nhà tắm rửa, bên lau chùi và vệ sinh không tồn tại hầm từ bỏ hoại

Đơn vịtính: Đồng/m2

Ký hiệu

Tên hạng mục

Đơn giá

WC.15

Nhà tắm, công ty vệ sinh lẻ tẻ trong đơn vị, ốp gạch men, vòi vĩnh tắm gương sen, lát gạch ốp men.

2.251.306

WC.16

Nhà tắm rửa, đơn vị dọn dẹp và sắp xếp đơn lẻ ngoại trừ công ty, mái lợp tôn sóng vuông, ốp gạch men, vòi vĩnh vệ sinh gương sen, lát gạch men men.

3.098.500

2. Nhà gắn thêm ghép: Ký hiệu (NLG)

Bảng 1.Nhà gắn thêm ghép gồm các kết cấu

Đơnvị tính: Đồng/m2

Ký hiệu

Tên hạng mục

Đơn giá

NLG.01

Khung cột thép, phân phối kèo thnghiền, xà gồ thxay, mái tôn, bó nền xây gạch ốp hoặc đá các một số loại, vách tôn hoặc xây gạch, nền láng vữa xi măng hoặc gạch tàu.

1.097.559

NLG.02

Khung cột thnghiền, cung cấp kèo thnghiền, xà gồ thnghiền, mái tôn, bó nền xây gạch hoặc đá các loại, không vách, nền nhẵn vữa xi măng hoặc gạch ốp tàu.

730.682

- Trường phù hợp công ty đính thêm ghxay gồm nền bêtông cốt thép hoặc lát gạch ốp men những loại thì được tính lại nền được ghi trên Bảng1, Khoản 10 của Prúc lục này, trừ đi phần nền bóng xi măng xi măng hoặc gạch ốp tàu.

3. Các loại lò đốt

- Lò sấy lúa, lò con đường đơn giá tínhcăn cứ theo bệnh tự thanh hao, quyết toán của chủ cài với đơn vị thiết kế. Trườngphù hợp không có chứng từ thì địa thế căn cứ vào công dụng đo đạc thực tiễn để tính; solo giá chỉ bằng1.044.000 đồng/mét vuông đế lò.

- Lò tảo heo, lò đun nấu những nhiều loại có diệntích nhỏ tuổi hơn 5mét vuông đối chọi giá chỉ theo chứng trường đoản cú thanh, quyết tân oán của công ty sởhữu với đơn vị chức năng kiến tạo. Trường đúng theo không tồn tại chứng từ thì địa thế căn cứ vào hiệu quả đođạc thực tế để tính; solo giá bởi 993.600 đồng/m2 đế lò.

4. Mái bít tạm: Ký hiệu (MCT)

Bảng 1.Mái đậy tạm thời có những kết cấu

Đơn vịtính: Đồng/m2

Ký hiệu

Tên hạng mục

Đơn giá

MCT.01

Khung cột gỗ, mái tôn những các loại hoặc Fibro xi măng.

219.780

MCT.02

Khung cột gỗ, mái lợp bằng tấm vật liệu nhựa, tấm bạt hoặc lá những loại.

139.860

MCT.03

Khung cột gỗ, vách thảo bạt hoặc lá 1-1, không lợp mái.

111.888

5. Chuồng trại chăn uống nuôi nạm định:Ký hiệu (CT)

Bảng 1. Chuồngtrại chăn uống nuôi của hộ gia đình. Chuồng trại chăn nuôi bao gồm các kết cấu

Đơn vịtính: Đồng/m2

Ký hiệu

Tên hạng mục

Đơn giá

CT.01

Cột xây gạch ốp, tường gạch men, mái tôn, Fibro xi-măng hoặc lá, nền láng xi-măng.

413.586

CT.02

Cột mộc, vách tôn, lá hoặc gỗ tạp, mái tôn, Fibro xi măng hoặc lá, nền trơn xi măng.

303.696

CT.03

Cột mộc, vách lá hoặc phên tre, mái tôn, Fibro xi măng hoặc lá, nền đất.

139.860

6. Hàng rào các loại: Ký hiệu (HR)

Bảng 1.Hàng rào kiên cố

Đơn vịtính: Đồng/m2

Ký hiệu

Loại sản phẩm rào

Móng BTCT, trụ BTCT

Móng gạch ốp đá, trụ gạch

HR.01

Tường xây 10cm + tuy vậy Fe những nhiều loại có trát vữa xi măng.

1.441.691

1.270.728

HR.02

Tường xây 10cm + tuy vậy Fe các một số loại ko trát xi măng xi-măng.

1.100.115

1.092.832

HR.03

Tường xây 20cm + tuy vậy Fe những nhiều loại bao gồm trát vữa xi măng.

1.474.975

1.312.173

HR.04

Tường xây 20centimet + tuy vậy sắt những nhiều loại ko trát xi măng xi-măng.

1.247.196

1.140.988

HR.05

Tường xây 10centimet + form lưới B40 gồm trát vữa xi măng.

1.058.066

825.766

HR.06

Tường xây 10centimet + khung lưới B40 ko trát xi măng xi măng.

963.965

743.671

HR.07

Tường xây 20centimet + form lưới B40 gồm trát xi măng xi măng.

1.102.341

875.321

HR.08

Tường xây 20cm + form lưới B40 không trát xi măng xi-măng.

1.007.799

796.139

HR.09

Tường xây 10centimet có trát xi măng xi măng.

1.247.020

1.091.633

HR.10

Tường xây 10centimet ko trát vữa xi-măng.

861.195

670.151

HR.11

Tường xây 20centimet bao gồm trát xi măng xi-măng.

1.238.755

1.314.330

HR.12

Tường xây 20cm ko trát vữa xi-măng.

1.297.064

919.258

Bảng 2.Các các loại hàng rào tạm

Đơnvị tính: Đồng/m2

Ký hiệu

Tên hạng mục

Đơn giá

HR.13

Trụ đá, sắt hình + lưới B40.

Xem thêm: Nhà Đất Thủ Đức Uy Tín Nhất, Mua Bán Nhà Đất Quận Thủ Đức Giá Rẻ, Chính Chủ

217.218

HR.14

Trụ đá, Fe hình + dây chì gai.

183.592

HR.15

Trụ gỗ, trụ tre + lưới B40.

102.924

HR.16

Trụ mộc, trụ tre + dây chì sợi.

69.297

HR.17

Hàng rào trồng cây những một số loại.

63.936

7. Mương thoát nước: Ký hiệu (MTN)

Bảng 1.Mương thoát nước gồm các kết cấu

Đơn vịtính: Đồng/m2

Ký hiệu

Tên hạng mục

Đơn giá

CTN.01

Mương xây gạch ko nắp đan bê tông cốt thép, rộng

339.660

CTN.02

Mương xây gạch men có nắp đan bê tông cốt thép, rộng lớn

463.536

CTN.03

Mương xây gạch men không nắp đan khối bê tông, rộng lớn > 1m.

435.564

CTN.04

Mương xây gạch men có nắp đậy đan khối bê tông, rộng lớn > 1m.

679.320

CTN.05

Mương ghxay bằng những các loại vật tư.

203.796

8. Các loại chiêu mộ cùng bên mồ xây: Kýhiệu (M)

Bảng 1.Các loại chiêu mộ, tính khoán thù gọn cho các ngân sách nhân công đào đất, bốc cốt, dịch chuyển,thiết kế lại cùng các ngân sách hợp lí khác có liên quan

Ký hiệu

Tên hạng mục

Đơn vị tính

Đơn giá

M.01

Mộ xây gạch ốp, đá những một số loại.

Đồng/mộ

19.980.000

M.02

Mộ đất đắp.

Đồng/mộ

9.990.000

M.03

Klặng tĩnh xây sẵn.

Đồng/klặng tĩnh

4.395.000

- Trường phù hợp đơn vị mồ xây thì tính thựctế theo các loại đơn vị.

9. Bồn đựng những một số loại (tính theodiện tích bể chứa): Ký hiệu (BC)

Bảng 1. Bồncất tất cả những kết cấu

Đơn vịtính: Đồng/m3

Ký hiệu

Tên hạng mục

Đơn giá

BC.01

Bồn bê tông cốt thép có nắp đậy đan khối bê tông.

3.004.992

BC.02

Bồn khối bê tông ko nắp đan bê tông cốt thép.

2.745.252

BC.03

Bồn xây đá chẻ hoặc gạch ốp thẻ, tường dày 20centimet có nắp đậy đan khối bê tông.

1.724.274

BC.04

Bồn xây đá chẻ hoặc gạch thẻ, tường dày 20centimet ko có nắp đan bê tông cốt thép.

1.448.550

BC.05

Bồn xây gạch men thẻ, tường dày 10centimet có nắp đậy đan bê tông cốt thép.

1.344.654

BC.06

Bồn xây gạch thẻ, tường dày 10cm không có nắp đậy đan khối bê tông.

1.124.874

10. Các trang bị kiến trúc: Ký hiệu(Vkt)

Đối với các nhiều loại nhà ở biệt thự hạng sang, công ty ởcác loại II (C2), nhà ở các loại III (C3) tất cả áp dụng vật liệu cao các loại trang trí nlỗi ốpđá Granite thoải mái và tự nhiên vào tường, gồm chốt bằng Inox; ốp đá cẩm thạch; ốp móng tường,viền tường, viền trụ, cột, form size gạch men những loại; lát nền sàn bởi đáhoa cương, đá cẩm thạch những loại; lát bậc tam một số loại, cầu thang, khía cạnh bệ bởi đáGranite thoải mái và tự nhiên những loại; trần những một số loại và đóng góp tường mộc Lambris,... thì đơngiá nhà đất được tính theo đơn giá nhà cùng loại nlỗi đơn vị chủ quyền của bảng Quy địnhnày, thêm vào đó phần chủ hộ thực hiện nlỗi đang nói bên trên (để ý vận dụng mang đến tương xứng,hoàn toàn có thể trừ ra cùng cộng vào), đơn giá bán đang tính trong bảng sau đây:

Bảng 1. Bảngtổng thích hợp vật dụng con kiến trúc

Đơn vịtính: Đồng/m3 hoặc đồng/m2

Ký hiệu

Tên hạng mục

Đơn vị tính

Đơn giá

Vkt.01

Bê tông đá 4x6, mác 100, ko cốt thnghiền.

m3

1.255.593

Vkt.02

Bê tông đá 4x6, mác 200, tất cả cốt thxay.

m3

4.426.300

Vkt.03

Bê tông nền đá 1x2, mác 200, không cốt thnghiền.

m3

1.904.340

Vkt.04

Bê tông nền đá 1x2, mác 200, bao gồm cốt thnghiền.

m3

4.447.835

Vkt.05

Bê tông móng đá 1x2, mác 200, có cốt thxay.

m3

4.606.076

Vkt.06

Bê tông bê vật dụng đá 1x2, mác 200, có cốt thép.

m3

5.725.962

Vkt.07

Bê tông cột đá 1x2, mác 200, tất cả cốt thxay.

m3

9.171.107

Vkt.08

Bê tông xà dầm, giằng bên đá 1x2, mác 200, bao gồm cốt thxay.

m3

8.417.239

Vkt.09

Bê tông sàn mái đá 1x2, mác 200, gồm cốt thép.

m3

5.876.204

Vkt.10

Bê tông lanh đánh, lanh đánh ngay tắp lự mái hắt, máng nước, tấm đan đá 1x2, mác 200, bao gồm cốt thnghiền.

m3

8.553.374

Vkt.11

Bê tông cầu thang thường đá 1x2 mác 200, bao gồm cốt thép.

m3

7.270.179

Vkt.12

Bê tông lan can xoáy trôn ốc đá 1x2 mác 200, gồm cốt thnghiền.

m3

9.103.990

Vkt.13

Bê tông giếng nước, giếng cáp đá 1x2, mác 200, gồm cốt thxay.

m3

7.215.795

Vkt.14

Bê tông mương cáp, rãnh nước đá 1x2, mác 200, bao gồm cốt thxay.

m3

6.100.709

Vkt.15

Bê tông ống cống hình vỏ hộp, đá 1x2, mác 200, gồm cốt thép.

m3

7.522.791

Vkt.16

Bê tông phương diện cầu, đá 1x2 mác 200, gồm cốt thxay.

m3

6.606.487

Vkt.17

Bê tông gạch vỡ, mác 75.

m3

871.373

Vkt.18

Trát đá rửa tường, xi măng lót mác 75.

m2

386.719

Vkt.19

Trát đá rửa trụ, cột, xi măng lót mác 75.

m2

480.215

Vkt.20

Trát đá cọ thành ô văng, sê nô, lan can, diềm chắn nắng nóng, vữa lót mác 75.

m2

608.017

Vkt.21

Trát Granitô thành ô văng, sê nô, cầu thang, diềm chắn nắng, xi măng lót mác 75.

m2

657.852

Vkt.22

Trát Granisơn tường, xi măng lót mác 75.

m2

531.353

Vkt.23

Trát Granisơn trụ, cột, xi măng lót mác 75.

m2

913.825

Vkt.24

Trát Graniđánh gờ chỉ, gờ lối, đố tường, xi măng lót mác 75.

m2

116.805

Vkt.25

Ốp tường, trụ, cột, size gạch men men các các loại.

m2

373.611

Vkt.26

Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột, kích cỡ gạch men những các loại.

m2

309.965

Vkt.27

Ốp đá Granit tự nhiên và thoải mái vào tường, có chốt bởi inox.

m2

2.169.285

Vkt.28

Ốp đá cđộ ẩm thạch.

m2

2.413.678

Vkt.29

Láng nền, sàn xi măng xi măng không tấn công màu, vữa mác 75, có bê tông lót đá 4x6, mác 100.

m2

181.015

Vkt.30

Láng nền, sàn vữa xi-măng đá ngươi không tấn công màu sắc, xi măng mác 75, gồm bê tông lót đá 4x6, mác 100.

m2

181.237

Vkt.31

Láng nền, sàn xi măng xi-măng + sỏi ko đánh color, xi măng mác 75, gồm bê tông lót đá 4x6, mác 100.

m2

192.788

Vkt.32

Láng nền, sàn vữa xi măng tấn công color, xi măng mác 75, có bê tông lót đá 4x6, mác 100.

m2

186.675

Vkt.33

Láng nền, sàn vữa xi măng đá mi đánh màu, xi măng mác 75, gồm bê tông lót đá 4x6, mác 100

m2

186.901

Vkt.34

Láng nền, sàn xi măng xi-măng + sỏi tấn công color, xi măng mác 75, tất cả bê tông lót đá 4x6, mác 100.

m2

198.448

Vkt.35

Lát Graniđánh hay đá mài nền sàn.

m2

592.373

Vkt.36

Lát Granisơn xuất xắc đá mài cầu thang.

m2

1.009.899

Vkt.37

Lát nền, sàn bằng gạch men men các một số loại, bao gồm bê tông lót

m2

435.571

Vkt.38

Lát nền, sàn bởi gạch hoa, tất cả bê tông lót.

m2

310.978

Vkt.39

Lát nền, sàn bằng gạch ốp xi măng tự cnhát, bao gồm bê tông lót.

m2

310.235

Vkt.40

Lát nền, sàn bằng gạch ốp đất sét nung, không có bê tông lót.

m2

198.463

Vkt.40.1

Lát nền, sàn bằng gạch đất sét, bao gồm bê tông lót.

m2

599.906

Vkt.41

Lát nền, sàn bằng đá hoa cưng cửng, cđộ ẩm thạch những loại, tất cả bê tông lót.

m2

2.103.327

Vkt.42

Lát bậc tam loại, bằng đá Granite thoải mái và tự nhiên những loại.

m2

2.086.696

Vkt.43

Lát bậc bậc thang bằng đá điêu khắc Granite thoải mái và tự nhiên những nhiều loại.

m2

2.099.615

Vkt.44

Lát mặt bệ bằng đá điêu khắc Granite tự nhiên và thoải mái những loại.

m2

2.148.480

Vkt.45

Làm nai lưng ván xay các các loại.

m2

401.957

Vkt.46

Làm trằn tnóng vật liệu bằng nhựa các các loại.

m2

445.433

Vkt.47

Làm è thxay Flexalum.

m2

662.472

Vkt.48

Làm è nhôm Luxalon.

m2

1.178.618

Vkt.49

Làm trằn thạch cao những một số loại không tính bả matic, đánh nước.

m2

371.193

Vkt.50

Làm è thạch cao những loại đang tính mồi nhử matic, đánh nước.

m2

438.622

Vkt.51

Làm gác bằng gỗ dầu quy giải pháp.

m2

884.880

Vkt.52

Làm gác gỗ tạp.

m2

459.905

Vkt.53

Đóng tường gỗ Lambris.

m2

626.010

Vkt.54

Xây móng đá hộc.

m3

1.035.476

Vkt.55

Xây móng, tường bởi gạch ốp thẻ.

m3

2.788.080

Vkt.56

Xây tường bằng gạch men thẻ, xi măng lót mác 75, không trát.

m2

264.535

Vkt.57

Xây tường gạch thẻ, xi măng lót mác 75, trát một mặt.

m2

326.732

Vkt.58

Xây tường gạch thẻ, vữa lót mác 75, trát 2 phương diện.

m2

382.324

vkt.59

Xây trụ, cột bằng gạch ốp thẻ những loại tất cả trát bao quanh.

m3

6.246.436

Vkt.60

Xây tường bằng gạch men ông, chưa tính trát.

m2

153.766

Vkt.60.1

Xây tường bởi gạch ốp ống câu gạch ốp thẻ dày 200, không tính trát.

m2

377.483

Vkt.60.2

Xây tường bằng gạch ốp ống câu gạch ốp thẻ dày 200, trát một mặt.

m2

446.095

Vkt.60.3

Xây tường bằng gạch ống câu gạch thẻ dày 200, trát 2 phương diện.

m2

495.629

Vkt.61

Xây tường bằng gạch men ống, trát một mặt.

m2

222.019

Vkt.62

Xây tường bằng gạch ốp ống, trát 2 khía cạnh.

m2

272.551

Vkt.63

Công đào khu đất ao, hồ nước, kênh...

m3

101.825

Vkt.64

Công đắp khu đất ao, hồ nước, kênh...

m3

33.938

11. Giếng khoan, giếng đào: Ký hiệu(GK, GĐ)

Bảng 1. Giếngkhoan

Đơn vịtính: Đồng/giếng

Ký hiệu

Tên hạng mục

Đơn giá

GK.01

Giếng khoan gắn thêm bơm tay.

4.582.080

GK.02

Giếng khoan ko lắp bơm tay.

4.306.800

Bảng 2.Giếng đào

Đơn vịtính: Đồng/giếng

Ký hiệu

Tên hạng mục

Đơn giá

Ghi chú

GĐ.01

Giếng đào (hình tròn) gồm 2 lần bán kính nhỏ dại rộng hoặc bằng 1m, sâu nhỏ dại rộng hoặc bằng 3m.

3.076.920

Nếu chiều sâu giếng tăng thì mỗi mét tính thêm là 558.000 đồng/m.

Giám đốc.02

Giếng đào (hình tròn) gồm 2 lần bán kính lớn hơn hoặc bằng 1m, sâu bé dại rộng hoặc bởi 3m.

4.635.360

Nếu chiều sâu giếng tăng thì từng mét tính thêm là 972 ngàn đồng/m.

GĐ.03

Giếng đào (các làm ra khác) có cạnh lớn hơn 1m, sâu nhỏ dại rộng hoặc bằng 3m.

2.753.244

Nếu chiều sâu giếng tăng thì từng mét tính thêm là 500.400 đồng/m.

- Trường đúng theo giếng khoan công nghiệpđược tính theo chứng từ tkhô giòn toán thù hoặc tkhô cứng lý hòa hợp đồng của công ty thiết lập vớiđơn vị chức năng thiết kế.

12. Các các loại nhà tại, dự án công trình vàthiết bị phong cách xây dựng bao gồm đặc thù riêng

- Đối những một số loại nhà ở, công trình xây dựng và vậtphong cách xây dựng tất cả đặc điểm riêng ko áp dụng được giá vào bảng Quy định này hoặckhông nguyên lý trong bảng 1-1 giá bán này, thì tính theo hóa đơn triệu chứng từ bỏ thanh hao, quyếttoán thù của chủ download cùng với đơn vị xây cất hoặc lập lại dự toán xây dừng trình loạigồm thẩm quyền phê duyệt;

- Đối cùng với những thiết bị bản vẽ xây dựng bao gồm đặtthù riêng biệt như: Đường ray ném lên tà vẹt thxay, mộc hoặc bê tông cốt thép dùngcho mục tiêu kéo mộc, kéo sản phẩm & hàng hóa tăng giảm hoặc kéo hạ tdiệt tàu ghe, chỉ tínhcung cấp công tháo dỡ dỡ, dịch chuyển nơi khác là 277.200 đồng/mét nhiều năm mặt đường ray;

- Riêng so với bên, công trình xây dựng xây dựngkhác chưa phải là nhà ở, dự án công trình giao hàng sinch hoạt của hộ mái ấm gia đình, cá nhânnhư: Nhà trang bị xay lúa; bên bao phủ máy sấy lúa; xí nghiệp sản xuất nước đá; đơn vị bồn xăng dầu;xưởng cưa té gỗ; xưởng mộc; xưởng đóng tàu; xưởng cơ khí; cầu tàu; cầu phà; bếnbốc toá sản phẩm hóa; bến đò ngang; chuồng trại chnạp năng lượng nuôi công nghiệp; trung tâmnghiên cứu; chống nghiên cứu của những trung chổ chính giữa trở nên tân tiến giống; ... thì áp dụngnấc bồi thường đơn vị, công trình xây dựng bằng tổng mức vốn hiện gồm ở trong phòng, công trình xây dựng bịthiệt hại với khoản chi phí tính bởi phần trăm tỷ lệ theo cực hiếm hiện tại gồm trong phòng,dự án công trình (quý giá hiện nay bao gồm của nhà, công trình bị thiệt hại được xác định bằngPhần Trăm Xác Suất unique còn sót lại của nhà,