Giá Cát Xây Dựng Tháng 6/2017

*

*

Tiêu đềTải vềXem
21XD: Công bố Giá VLXD Quy I-2021
*
*
21QLXD: (Quý IV/2020) Công tía giá chỉ vật liệu xuất bản quý IV năm 2020 bên trên địa phận thức giấc Gia Lai
*
*
*
*
20QLXD: (III/2020) Công bố Chỉ số giá chỉ vật liệu xây dựng quý III năm 2020 trên địa phận thức giấc Gia Lai
*
*
20QLXD: (19/10) Công ba đối chọi giá bán nhân lực XD; giá ca sản phẩm công nghệ với sản phẩm xây cất XD trên địa phận tỉnh
*
*
20QLXD: (Quý III/2020) Công bố giá chỉ vật liệu xây dựng quý III năm 20đôi mươi bên trên địa phận tỉnh Gia Lai
*
*
20QLXD: Công ba chỉ số giá bán phát hành tháng tư,5,6 và quý II năm 2020
*
*
20QLXD: (II/2020) Công ba giá bán vật liệu tạo quý II năm 2020 trên địa bàn tỉnh giấc Gia Lai
*
*
20QLXD: Công tía chỉ số giá bán kiến tạo quý I năm 20đôi mươi trên địa phận thức giấc Gia Lai
*
*
20QLXD: Công cha solo giá Nhân công, giá chỉ ca sản phẩm thiết kế năm 2020
*
*
20QLXD: (I/2020) Công tía giá chỉ Vật liệu sản xuất Quý I-2020
*
*
20QLXD: Hướng dẫn lập với cai quản ngân sách đầu tư chi tiêu sản xuất bên trên địa bàn tỉnh giấc Gia Lai
*
*
20XD: Quyết định Công bố chỉ số giá desgin mon 10, 11, 12, quý IV với năm 2019 trên địa bàn
*
*
9QLXD: Công tía chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6 cùng quý I, II năm 2019 trên địa phận tỉnh Gia Lai
*
*
*
*
9QLXD: Công bố Giá thành lập số 01/2019
*
*
8QLXD: Công tía chỉ số giá bán xây đắp tháng bốn, mon 5, mon 6 cùng quý II năm 2018 trên địa phận tỉnh Gia Lai
*
*
8QLXD: Công tía chỉ số giá chỉ xây đắp mon 7, mon 8, tháng 9 cùng quý III năm 2018 bên trên địa bàn tỉnh giấc Gia Lai
*
*
*
*
*
*
8QLXD: Công bố chỉ số giá tạo ra mon 1, mon 2, mon 3 với quý I năm 2018 trên địa phận thức giấc Gia Lai
*
*
8QLXD: Công ba Giá vật liệu desgin bên trên địa bàn thức giấc Gia Lai - Phần II (03/2018)
*
*
8QLXD: Công ba Giá vật tư phát hành bên trên địa phận tỉnh giấc Gia Lai - Phần I (03/2018)
*
*
8QLXD: Công ba Bảng giá chỉ ca máy cùng sản phẩm thiết kế tạo ra bên trên địa phận tỉnh Gia Lai (03/2018)
*
*
*
*
8QLXD: Công cha chỉ số giá bán thiết kế mon 10, mon 11, tháng 12 Quý IV với năm 2017 bên trên địa phận thức giấc Gia Lai
*
*
*
*
*
*
*
*
Quyết Định số 69 Công bố chỉ số giá chỉ gây ra tháng tư, 5, 6 cùng quý II năm 2016
*
*
Quyết Định số 38 Công tía chỉ số giá chỉ xây cất mon 1, 2, 3 và quý I năm 2016
*
*
Quyết định số 92 Công ba chỉ số giá chỉ thi công tháng 7, 8, 9 cùng Qúy III năm 2016
*
*
Giá VLXD quý 1 năm 2013
*
*
Giá VLXD quý 2 năm 2013
*
*
Công ba giá VLXD năm 2014
*
*
Chỉ số giá chỉ tạo tháng 4, 5, 6 cùng quý II năm 2014
*
*
Định nút dự toán thù của Sở Xây dựng ra mắt năm 2014
*
*
Công cha chỉ số giá thành lập mon 07, mon 08, tháng 9 với quý III năm 2014 trên địa phận thức giấc Gia Lai
*
*
Giá thiết kế Quý IV năm 2014 trên địa phận thức giấc Gia Lai
*
*
Chỉ số giá chỉ xây dừng tháng 1+2+3 quý I năm 2015
*
*
Giá VLXD 2 năm 2015
*
*
Giá XD tháng tư, 5, 6 và quý II năm 2015
*
*
Giá XD mon 7, 8, 9 và quý III năm 2015
*
*
Giá vật liệu tạo số 03-năm ngoái của Liên Sở Xây dựng-Tài Chính
*
*
Giá VLXD mon 10, 11, 12 và quý IV năm 2015
*
*
Giá VLXD số 0một năm 2016
*
*