– Mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân theo Thông tư 06/2015/TT-NHNN:

+ Mức lãi suất áp dụng đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức (trừ TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) là 0%/năm.

Đang xem: Lãi suất cơ bản của ngân hàng nhà nước 2015

+ Mức lãi suất áp dụng đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của cá nhân là 0%/năm. (Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của cá nhân theo quy định cũ là 0,25%/năm)

– Đối với lãi suất tiền gửi bằng đô la Mỹ có kỳ hạn của tổ chức, cá nhân tại TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát sinh trước ngày Quyết định số 2589 của Ngân hàng nhà nước có hiệu lực, được thực hiện cho đến hết thời hạn; trường hợp hết thời hạn đã thỏa thuận, tổ chức, cá nhân không đến lĩnh tiền gửi, thì TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng lãi suất đối với tiền gửi theo Quyết định 2589 năm của NHNN.

MỤC LỤC VĂN BẢN

*

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 2589/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨCLÃI SUẤT TỐI ĐA ĐỐI VỚI TIỀN GỬI BẰNG ĐÔ LA MỸ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TẠI TỔ CHỨCTÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ06/2014/TT-NHNN NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 2014

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụngsố 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CPngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 06/2014/TT-NHNNngày 17 tháng 3 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định lãisuất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tíndụng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng VụChính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mứclãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân theo quyđịnh tại Thông tư số 06/2015/TT-NHNN ngày 17 tháng 3 năm 2014 như sau:

1. Mức lãi suất áp dụng đối với tiềngửi của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) là0%/năm.

2. Mức lãi suất áp dụng đối với tiềngửi của cá nhân là 0%/năm.

Xem thêm: Bán Nhà Mặt Phố Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Nhà Phố, Bán Nhà Mặt Tiền 2021

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2015và thay thế Quyết định số 1938/QĐ-NHNN ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Thống đốcNgân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô laMỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoàitheo quy định tại Thông tư số 06/2014/TT-NHNN ngày 17 tháng 3 năm 2014.

2. Đối với lãi suất tiền gửi bằng đôla Mỹ có kỳ hạn của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàngnước ngoài phát sinh trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, được thựchiện cho đến hết thời hạn; trường hợp hết thời hạn đã thỏa thuận, tổ chức, cánhân không đến lĩnh tiền gửi, thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nướcngoài áp dụng lãi suất đối với tiền gửi theo quy định tại Quyết định này.

Xem thêm: Bất Động Sản Bình Thuận, Bất Động Sản Bán 2021, Bất Động Sản Phan Thiết

Điều 3. ChánhVăn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngânhàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hộiđồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, chi nhánh ngânhàng nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *