Lãi Suất Cơ Bản Của Ngân Hàng Nhà Nước

Giảm mức lãi suất vay giải ngân cho vay ngắn hạn buổi tối đa


MỤC LỤC VĂN BẢN

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì - Hạnh phúc ---------------

Số: 420/QĐ-NHNN

Thành Phố Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨCLÃI SUẤT CHO VAY NGẮN HẠN TỐI ĐA BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHINHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG VAY ĐỂ ĐÁPhường ỨNG NHU CẦU VỐN PHỤC VỤMỘT SỐ LĨNH VỰC, NGÀNH KINH TẾ THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 39/2016/TT-NHNN NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2016

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhànước toàn nước số 46/2010/QH12 ngày 16 mon 6 năm 2010;

- Cnạp năng lượng cứ Luật Các tổ chứctín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 mon 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung cập nhật mộtsố điều của Luật Các tổ chức tín dụng thanh toán số 17/2017/QH14 ngày đôi mươi mon 11 năm2017;

- Căn uống cđọng Nghị định số16/2017/NĐ-CP ngày 17 mon 02 năm 2017 của nhà nước khí cụ công dụng, nhiệmvụ, quyền lợi với tổ chức cơ cấu tổ chức của Ngân sản phẩm Nhà nước Việt Nam;

- Cnạp năng lượng cứ Thông tứ số39/2016/TT-NHNN ngày 30 mon 1hai năm năm nhâm thìn của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ViệtNam qui định về vận động giải ngân cho vay của tổ chức triển khai tín dụng, Trụ sở bank nướcquanh đó so với khách hàng hàng;

- Theo ý kiến đề xuất của Vụ trưởngVụ Chính sách chi phí tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Bạn đang xem: Lãi suất cơ bản của ngân hàng nhà nước

Mứclãi suất vay giải ngân cho vay thời gian ngắn về tối nhiều bằng đồng toàn quốc theo công cụ trên Khoản 2, Điều 13 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 mon 12năm năm 2016 nlỗi sau:

1. Tổ chức tín dụng, Trụ sở ngânhàng quốc tế (trừ Quỹ tín dụng dân chúng với Tổ chức tài bao gồm vi mô) áp dụngnấc lãi vay cho vay ngắn hạn buổi tối nhiều bằng đồng đúc toàn nước là 5,5%/năm.

2. Quỹ tín dụng thanh toán quần chúng. # và Tổ chức tàichủ yếu vi tế bào áp dụng nút lãi vay cho vay thời gian ngắn về tối đa bằng đồng đất nước hình chữ S là6,5%/năm.

Điều 2.

1. Quyết định này còn có hiệu lực thihành Tính từ lúc ngày 17 mon 3 năm 20đôi mươi với sửa chữa thay thế Quyết định số 2416/QĐ-NHNN ngày18 tháng 1một năm 2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về nút lãi suất cho vaythời gian ngắn buổi tối nhiều bằng đồng nguyên khối Việt Nam của tổ chức tín dụng, Trụ sở bank nướcbên cạnh so với quý khách vay nhằm đáp ứng nhu yếu vốn Giao hàng một vài nghành nghề dịch vụ,ngành tài chính theo công cụ tại Thông tứ số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 mon 12năm năm nhâm thìn.

2. Lãi suất vận dụng đối với các hợp đồngtín dụng, thỏa thuận hợp tác cho vay được ký kết kết trước thời gian ngày Quyết định này có hiệu lựcthực hiện được thường xuyên thực hiện theo thích hợp đồng tín dụng, thỏa thuận cho vay đãcam kết kết cân xứng cùng với luật pháp của điều khoản tại thời khắc ký kết phối kết hợp đồng tín dụng,thỏa thuận hợp tác cho vay.

Điều 3.Chánh Văn uống phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách chi phí tệ và Thủ trưởng những đơn vị thuộcNgân hàng Nhà nước cả nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng member cùng Tổngchủ tịch (Giám đốc) tổ chức tín dụng thanh toán, chi nhánh ngân hàng quốc tế chịu đựng tráchnhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Ban lãnh đạo NHNN; - Lưu: VPhường, Vụ CSTT (5).

KT. THỐNG ĐỐC PHÓ THỐNG ĐỐC Nguyễn Thị Hồng


*

Quyết định 420/QĐ-NHNN năm 20trăng tròn về mức lãi vay cho vay vốn thời gian ngắn buổi tối đa bằng đồng đúc đất nước hình chữ S của tổ chức tín dụng, Trụ sở bank nước ngoài so với quý khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu nhu cầu vốn phục vụ một số trong những nghành nghề dịch vụ, ngành kinh tế tài chính theo nguyên tắc tại Thông bốn 39/2016/TT-NHNN vị Ngân mặt hàng Nhà nước cả nước ban hành
MỤC LỤC VĂN BẢN

THE STATE BANK OF VIETNAM -------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence – Freedom – Happiness -------------

No.: 420/QD-NHNN

Hanoi, March 16, 2020

DECISION

PRESCRIBINGMAXIMUM INTEREST RATES OF SHORT-TERM LOANS IN VIETNAM DONG OFFERED BY CREDITINSTITUTIONS AND FOREIGN BANK BRANCHES TO CUSTOMERS TO MEET THEIR DEMAND OFFUND IN CERTAIN ECONOMIC SECTORS ACCORDING TO CIRCULAR NO. 39/2016/TT-NHNNDATED DECEMBER 30, 2016

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK OF VIETNAM

- Pursuant lớn the Law on State Bank of VietnamNo. 46/2010/QH12 dated June 16, 2010;

- Pursuant to lớn the Law on credit institutions No.47/2010/QH12 dated June 16, 2010 và the Law No. 17/2017/QH14 dated November20, 2017 providing amendments to the Law on credit institutions;

- Pursuant to the Government’s Decree No. 16/2017/ND-CPdated February 17, 2017 defining the functions, tasks, powers andorganizational structure of the State Bank of Vietnam;

- Pursuant khổng lồ the Circular No. 39/2016/TT-NHNNdated December 30, 2016 of the Governor of the State Bank of Vietnam giới prescribinglending transactions of credit institutions and foreign bank branches withcustomers.

- At the request of the Director of the MonetaryPolicy Department;

HEREBY DECIDES

..................................................

Xem thêm: Nhà Bán Nhà Quận Bình Thạnh 500 Tr, Bán Nhà Quận Bình Thạnh 500 Tr

..................................................

..................................................


Quý khách hàng Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì không Đăng Nhập cần quý khách chỉ xem được Thuộc tính của vnạp năng lượng phiên bản. quý khách không coi được Hiệu lực của Văn uống bạn dạng, Văn bạn dạng liên quan, Vnạp năng lượng bản thay thế, Văn uống bản cội, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Quý Khách Đăng cam kết Thành viên tại đây


Quý khách hàng Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập đề xuất quý khách hàng chỉ coi được Thuộc tính của vnạp năng lượng bản. quý khách không xem được Hiệu lực của Văn uống phiên bản, Vnạp năng lượng phiên bản liên quan, Vnạp năng lượng bạn dạng sửa chữa, Vnạp năng lượng bạn dạng cội, Văn uống phiên bản giờ Anh,...

Nếu không là Thành Viên, mời Quý Khách Đăng ký Thành viên trên đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên quý khách chỉ coi được Thuộc tính của vnạp năng lượng bản. Quý khách hàng không coi được Hiệu lực của Văn uống bản, Vnạp năng lượng bạn dạng liên quan, Văn uống phiên bản thay thế, Văn phiên bản nơi bắt đầu, Vnạp năng lượng phiên bản tiếng Anh,...

Nếu không là Thành Viên, mời Quý Khách Đăng cam kết Thành viên tại đây


Quý khách hàng Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì không Đăng Nhập yêu cầu Quý Khách chỉ coi được Thuộc tính của văn bản. Quý khách hàng không xem được Hiệu lực của Vnạp năng lượng bản, Văn uống phiên bản tương quan, Vnạp năng lượng phiên bản sửa chữa thay thế, Văn uống phiên bản gốc, Vnạp năng lượng phiên bản giờ Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Quý khách hàng Đăng cam kết Thành viên tại đây


Quyết định 420/QĐ-NHNN năm 20trăng tròn về nút lãi vay cho vay vốn thời gian ngắn về tối nhiều bằng đồng nguyên khối toàn nước của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, chi nhánh bank quốc tế đối với quý khách vay mượn nhằm thỏa mãn nhu cầu yêu cầu vốn Giao hàng một vài nghành, ngành tài chính theo biện pháp tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN bởi Ngân sản phẩm Nhà nước Việt Nam ban hành

quý khách hàng Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì không Đăng Nhập buộc phải Quý Khách chỉ coi được Thuộc tính của vnạp năng lượng bạn dạng. Bạn không coi được Hiệu lực của Vnạp năng lượng bạn dạng, Văn uống bản tương quan, Vnạp năng lượng phiên bản sửa chữa, Vnạp năng lượng bạn dạng gốc, Văn uống phiên bản tiếng Anh,...

Nếu không là Thành Viên, mời quý khách hàng Đăng ký Thành viên tại đây


420/QĐ-NHNN, Quyết định 420/QĐ-NHNN, 2416/QĐ-NHNN, Quyết định 2416/QĐ-NHNN, 920/QĐ-NHNN, Quyết định 920/QĐ-NHNN

quý khách Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập yêu cầu Quý khách hàng chỉ xem được Thuộc tính của văn bạn dạng. quý khách hàng không coi được Hiệu lực của Văn bạn dạng, Vnạp năng lượng bản liên quan, Vnạp năng lượng bạn dạng thay thế sửa chữa, Văn bạn dạng nơi bắt đầu, Vnạp năng lượng bản giờ đồng hồ Anh,...

Nếu không là Thành Viên, mời quý khách Đăng ký kết Thành viên tại đây


Bạn Đang Đăng Nhập Thành Viên Free!

Vì Đăng Nhập Thành Viên Free buộc phải Quý Khách chỉ coi được Thuộc tính với Nội dung của văn uống bạn dạng. Quý Khách không coi được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Vnạp năng lượng bạn dạng, Vnạp năng lượng bản tương quan, Văn uống phiên bản thay thế, Văn phiên bản cội, Văn uống bản tiếng Anh,...

Nếu ước ao có tác dụng Thành Viên Basic / Pro, mời quý khách Chuyển Đổi các loại Thành Viên tại phía trên.


Quý khách hàng Đang Đăng Nhập Thành Viên Basic!

Vì Đăng Nhập Thành Viên Basic đề xuất Bạn chỉ coi được Thuộc tính, Nội dung của văn phiên bản, Nội dung toàn vnạp năng lượng, Hiệu lực của Văn bạn dạng, Văn bạn dạng liên quan, Văn phiên bản thay thế, Văn phiên bản nơi bắt đầu. Quý Khách không xem được Vnạp năng lượng bản giờ đồng hồ Anh, ...