Thông tin kế hoạch – quy hoạch ngành, địa phương Dự án mua sắm đã thực hiện Dự án mua sắm đang thực hiện

Đang xem: Nghiệp vụ cơ bản của kho bạc nhà nước

Tiếng Việt
Thông tin kế hoạch – quy hoạch ngành, địa phương Dự án mua sắm đã thực hiện Dự án mua sắm đang thực hiện
Tiếng Việt

*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm: Vật Liệu Làm Mô Hình Kiến Trúc Tốt Nhất, Một Số Vật Liệu Dùng Để Làm Mô Hình Kiến Trúc

Liên Kết Website Sở Tài chính tỉnh Hậu GiangSở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hậu GiangSở Nội vụ tỉnh Hậu GiangCục Thuế Hậu GiangSở Thông tin & Truyền thông tỉnh Hậu GiangSở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hậu GiangSở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu GiangSở Khoa học & Công nghệ tỉnh Hậu GiangSở Công thương tỉnh Hậu GiangSở Y tế tỉnh Hậu GiangSở Tư pháp tỉnh Hậu GiangSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu GiangSở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hậu GiangSở Giao thông Vận tải tỉnh Hậu GiangSở Xây dựng tỉnh Hậu Giang

*
*

Số hiệu Tiêu đề
103/KBHG-KTNN Tăng cường quản lý chứng thư số trong giao dịch điện tử với KBNN
219/KBHG-KSC Báo cáo theo Thông tư 52/2018/TT-BTC
2848/KBHG-KTNN Hướng dẫn khóa sổ và quyết toán NSNN niên độ 2020 tại KBNN Hậu Giang
3545/KBNN-KTNN Công văn của KBNN hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ KBNN
3519/QĐ-KBNN Quyết định của KBNN ban hành quy trình xử lý, luân chuyển hồ sơ, chứng từ các khoản chi NSNN tại KBNN cấp tỉnh

Xem thêm: Bán Nhà Bán – Bán Nhà Riêng Tại Đường Thành Mỹ

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *